Statut

Statut
SKN GIS
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Rozdział 1

Nazwa i siedziba koła

§1

Pełna nazwa koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe GIS (SKN GIS).

§2

Siedzibą koła jest: Instytut Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

§3

Odznaką/Logiem SKN GIS jest szkic globu ziemskiego z naniesionymi warstwami map tematycznych, z napisem w otoku: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GIS UŚ Sosnowiec (Zał. 1.)

Rozdział 2
Członkowie i opiekun koła

§4

Członkiem SKN GIS może zostać wyłącznie student UŚ, osoby niebędące studentami mogą zostać słuchaczami, sympatykami lub honorowymi członkami koła, o ich przyjęciu decyduje przewodniczący.

§5

 Nowych członków SKN GIS przyjmuje przewodniczący lub opiekun Koła.

§6

 Skreślenie z listy członków SKNG następuje poprzez głosowanie tajne przy obecności co najmniej połowy członków.

§7

 W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie koła, za wyjątkiem: słuchaczy, sympatyków oraz honorowych członków koła.

Rozdział 3
Zarząd SKN GIS, jego struktura i kadencja

§8

W skład zarządu SKN GIS wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, wybierani spośród członków koła na okres roku akademickiego.

§9

W przypadku większej liczby członków możliwe jest funkcjonowanie sekcji naukowych SKN GIS, których bezpośrednim przedstawicielem jest kierownik sekcji wybierany spośród członków koła.

§10

Skład zarządu i kierownictwo sekcji ustalane jest na głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków walnego zgromadzenia.

§11

Członka zarządu odwołać można przed upływem kadencji stosunkiem 2/3 głosów walnego zgromadzenia przy obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział 4
Cele i zadania SKN GIS

§12

Celem SKN GIS jest rozwijanie szeroko pojętych zainteresowań z zakresu Geograficznych Systemów Informacyjnych, planowania przestrzennego, geografii oraz zgodnie z indywidualnymi potrzebami członków koła.

§13

SKN GIS aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej, naukowej i promocyjnej  Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.

§14

Członkowie koła rozwijają swoje zainteresowania poprzez: prowadzenie badań terenowych i laboratoryjnych, gromadzenie informacji niezbędnych w rozwiązywaniu postawionych problemów oraz dokształcanie zgodnie z potrzebami i możliwościami.

§15

Podstawowymi formami działalności SKN GIS są: zebrania organizacyjne i naukowe, obozy naukowe i wyjazdy terenowe organizowane w zależności od potrzeb, a także szkolenia i kursy specjalistyczne. SKN GIS jest zobowiązane do aktywnego uczestnictwa w sympozjach,
sesjach i konferencjach naukowych.

§16

Corocznie jest uchwalany roczny plan działalności SKN GIS.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§17

Statut obowiązuje wszystkich członków SKN GIS.

§18

Warunki i sposób rozwiązania SKN GIS określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1985 roku.

§19

Środki na działalność statutową pochodzą z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.

§20

Statut i jego zmiany uchwala zebranie SKN GIS w głosowaniu tajnym 2/3 większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków walnego zgromadzenia.

§21

Statut obowiązuje od początku istnienia SKN GIS (z dniem podpisania wniosku przez JM Rektora UŚ).