Statut

1. Nazwa i siedziba koła.
1. Pełna nazwa koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe GIS (SKNGIS).
2. Siedzibą koła jest: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
3.Odznaką/Logiem SKNGIS jest szkic globu ziemskiego z naniesionymi warstwami map tematycznych, z napisem w otoku: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GIS UŚ Sosnowiec (Zał. 1.)

2. Członkowie i opiekun koła.
1. Członkiem SKNGIS może zostać wyłącznie student UŚ, osoby niebędące studentami mogą zostać słuchaczami, sympatykami lub honorowymi
członkami koła, o ich przyjęciu decyduje przewodniczący.
2. Nowych członków SKNGIS przyjmuje przewodniczący lub opiekun Koła.
3. Skreślenie z listy członków SKNG następuje poprzez głosowanie tajne przy obecności co najmniej połowy członków.
4. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie koła, za wyjątkiem: słuchaczy, sympatyków oraz honorowych członków koła.

3. Zarząd SKNGIS, jego struktura i kadencja.
1. W skład zarządu SKNGIS wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, wybierani spośród członków koła na okres roku
akademickiego.
2. W przypadku większej liczby członków możliwe jest funkcjonowanie sekcji naukowych SKNGIS, których bezpośrednim przedstawicielem jest
kierownik sekcji wybierany spośród członków koła.
3. Skład zarządu i kierownictwo sekcji ustalane jest na głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków walnego zgromadzenia.
4. Członka zarządu odwołać można przed upływem kadencji stosunkiem 2/3 głosów walnego zgromadzenia przy obecności co najmniej połowy członków.

4. Cele i zadania SKNGIS.
1. Celem SKNGIS jest rozwijanie szeroko pojętych zainteresowań z zakresu Geograficznych Systemów Informacyjnych, planowania przestrzennego, geografii oraz zgodnie z indywidualnymi potrzebami członków koła.
2. SKNGIS aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej i naukowej Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.
3. Członkowie koła rozwijają swoje zainteresowania poprzez: prowadzenie badań terenowych i laboratoryjnych, gromadzenie informacji
niezbędnych w rozwiązywaniu postawionych problemów oraz dokształcanie zgodnie z potrzebami i możliwościami.
4. Podstawowymi formami działalności SKNGIS są: zebrania organizacyjne i naukowe, obozy naukowe i wyjazdy terenowe organizowane w
zależności
od potrzeb, a także szkolenia i kursy specjalistyczne. SKNGIS jest zobowiązane do aktywnego uczestnictwa w sympozjach,
sesjach i konferencjach naukowych.
5. Corocznie jest uchwalany roczny plan działalności SKNGIS.

5. Postanowienia końcowe.
1. Statut obowiązuje wszystkich członków SKNGIS.
2. Warunki i sposób rozwiązania SKNGIS określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1985 roku.
3. Środki na działalność statutową pochodzą z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.
4. Statut i jego zmiany uchwala zebranie SKNGIS w głosowaniu tajnym 2/3 większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków walnego
zgromadzenia.
5. Statut obowiązuje od początku istnienia SKNGIS (z dniem podpisania wniosku przez JM Rektora UŚ).